فهرست ها

بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین از کتابخانه های عمومی بناب

در هفته کتاب طی بازدید سرزده فرماندار وریاست اداره ارشاد و جمعی از مسئولین ادارات ونهادها از کتابخانه های عمومی شهرستان بازدید نمودند.

فرماندار شهرستان به همراه ریاست اداره ارشاد وجمعی از مسئولین ادارات ونهادها از کتابخانه های عمومی شهرستان در هفته کتاب بازدید نموده وضمن تبریک هفته کتاب به کتابداران وبازدید از قسمتهای مختلف کتابخانه به اهمیت کتاب و کتابخوانی اشاره نمودند.