فهرست ها

اهداء کتاب در هفته کتاب به کتابخانه های عمومی

اهداء 5 هزار جلد کتاب به ارزش یک میلیارد ریال توسط مجتمع فولاد صنعت بناب

در یک اقدام فرهنگی وخدا پسندانه توسط مجتمع فولاد بناب در هفته کتاب ودر دیدار مدیر عامل فولاد بناب وبازدید وی از کتابخانه های عمومی بناب قول خرید کتاب را دادند که درطول هفته کتاب این قول عملی وتعداد 5 هزار جلد کتاب به مبلغ تقریبی یک میلیارد ریال خریداری ودر اختیار کتابخانه های عمومی قرار گرفت .گفتنی است بیشتر کتب خریداری شده کتب کودک و نوجوان میباشد .